รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

 รถตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่

อุปกรณ์ภายในรถ

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม
หลายพารามิเตอร์
เครื่องวิเคราะห์สารโลหะหนักในน้ำ
แบบพกพา
เครื่องวัด BOD
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
(BOD Incubator)
เครื่องวัด COD
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

ภาพตัวอย่างแบบรถ

หมายเหตุ :
• ตัวรถและเครื่องมือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน
• สามารถกำหนดสีรถได้ตามต้องการ

  สนใจสั่งซื้อติดต่อ
  หน่วยงานราชการ คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223
  หน่วยงานเอกชน คุณศิริพร โทร. 092-282-3334

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

อุปกรณ์ภายในรถ

เครื่องตรวจวัดมลพิษในบรรยากาศ
Aeroqual รุ่น AQM65
• วัดก๊าซ CO, CO2, SO2, NOX , VOC, NO2, O3, H2S
• วัดฝุ่น PM1, PM2.5, PM10, TSP
เครื่องตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยา
MetOne รุ่น MSO Weather Station
• วัดความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น
   ความดันบรรยากาศ
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ
Gasmet รุ่น GT5000
เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซในบรรยากาศ
แบบพกพา

Blacklinesafety รุ่น G7C
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง
Casella รุ่น CEL-633
หมายเหตุ :
• ตัวรถและเครื่องมือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน
• สามารถกำหนดสีรถได้ตามต้องการ
สนใจสั่งซื้อติดต่อ
• หน่วยงานราชการ ติดต่อ   คุณนันท์นภัส  โทร. 092-282-3223
• หน่วยงานเอกชน  ติดต่อ   คุณศิริพร      โทร. 092-282-3334