วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม” ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สภาอุตสาหกรรม_4 11 สภาอุตสาหกรรม_5 11 สภาอุตสาหกรรม_2
สภาอุตสาหกรรม_6 11 สภาอุตสาหกรรม_1 11 สภาอุตสาหกรรม_2

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chat with us on LINE