การตรวจวัดฝุ่น PM2.5, PM10, TSP ด้วยเครื่องวัดฝุ่นตามกฎหมาย

การตรวจวัดฝุ่น PM2.5, PM10, TSP ด้วยเครื่องวัดฝุ่นตามกฎหมาย

การตรวจวัดฝุ่น PM2.5, PM10, TSP ด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นตามกฎหมาย

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 เรามักจะพบกับพาดหัวข่าวหรือ content ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากฝุ่นละอองปกคลุมไปทั่วเมือง ไม่ว่าจะในกรุงเทพ ปริมณฑล ตามจังหวัดใหญ่ๆ หรือพื้นที่ใกล้กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้คนไทยตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับการวัดคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับปริมาณฝุ่น PM2.5 กันมากขึ้น

โดยทั่วไป การวัดปริมาณฝุ่นที่มีอยู่ในอากาศทั่วไปไม่ได้มีเพียงแค่ PM2.5 (ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีการวัดฝุ่นขนาดอื่นๆ เช่น PM10 (ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) หรือ TSP (ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน) และในขณะนี้ต่างประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการวัดฝุ่น PM1 (ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน) ซึ่งขนาดฝุ่นเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ โดยขนาดฝุ่นละอองที่ต่างกันก็จะส่งผลกระทบกับอวัยวะในระบบทางเดินหายใจต่างกัน ยิ่งขนาดเล็กมากเท่าไหร่ ฝุ่นยิ่งเข้าไปได้ลึกมากขึ้นเท่านั้น

Air Quality PM2.5

เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละออง ทางกรมควบคุมมลพิษจึงได้ออกมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าไว้ดังนี้

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

24 ชั่วโมง
1 ปี

ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

24 ชั่วโมง
1 ปี

ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 24 ชั่วโมง
1 ปี

ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

โดยวิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น ทางกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ความว่า

ข้อ 3 :  วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ดังนี้

1. วิธีเบต้า เรดิเอชัน แอทเทนนูเอชัน (Beta Radiation Attenuation หรือ Beta Ray Attenuation)
2. วิธีเทปเปอร์ อิลิเมนต์ ออสซิเลติง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element Oscillating Microbalance; TEOM)
3. วิธีการกระเจิงของแสง (Light Scattering)
4. วิธีเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบไดโคโตมัส (Dichotomous Air Sampler)”

ทางบริษัทฯ ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ด้วยวิธีการกระเจิงของแสง (Light Scattering) ดังนี้

เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ Turnkey รุ่น DustMate ประเทศอังกฤษ

Turnkey DustMate
คุณสมบัติของเครื่องวัดฝุ่น Turnkey รุ่น DustMate
 สามารถวัดฝุ่นได้โดยแสดงผลและเก็บข้อมูลในขณะปฏิบัติงานได้ทันที
 มีโหมดการทำงาน 2 แบบ คือ Environmental Mode โดยในโหมดนี้
 สามารถวัดปริมาณฝุ่นได้แบบ TSP, PM10, PM2.5, PM1.0 และ
 Workplace mode โดยในโหมดนี้สามารถวัดฝุ่นได้แบบ Inhalable,
 thoracic, repairable
 ช่วงของการวัดฝุ่น 0 – 6000 ug/m3 และ 0 – 60 mg/m3
 สำหรับขนาดฝุ่น 0.5 ถึง 20 µm
 ค่าความแม่นยำในการตรวจวัด ± 0.1 ug/m3
 สำหรับช่วงการวัดที่0 – 6000 ug/mและ ± 0.001 mg/m3
 สำหรับช่วงการวัดที่ 0 – 60 mg/m3
 มีปั๊มดูดอากาศติดตั้งอยู่ภายใน มีอัตราการไหล 500 cc/min.
 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 32 กิกะไบต์ ถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูล
 เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ได้โดยผ่านทาง RS-232 Output
 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่น
 อย่างต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง

เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ Casella รุ่น CEL-712 Microdust Pro ประเทศอังกฤษ

CEL-712 Microdust Pro1
คุณสมบัติของเครื่องวัดฝุ่น CEL-712 Microdust Pro
 วัดฝุ่นในหน่วย mg/m3 แบบอ่านค่าได้ทันที
 ช่วงการวัด: 0.001 mg/m3 – 250 g/m3
 ความละเอียดในการอ่านค่า 0.001 mg/m3
 หน้าจอแสดงผลเป็นกราฟฟิกสี แสดงผลทั้งแบบตัวเลขและกราฟ
 สามารถกำหนดช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 60 นาที
 และบันทึกข้อมูลได้ 86,000 ข้อมูล (500 การวัด)
 สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ TSP, Repirable, PM10
 และ PM 2.5 โดยใช้หัวคัดขนาดเพิ่มเติม
 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบ AA จำนวน 3 ก้อน หรือใช้กระแสไฟ
 จากภายนอก 12 VDC
 ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Software โดยใช้สายเชื่อมต่อแบบ Mini B USB
 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณศิริพร  โทร. 092-282-3334 หรือ Line ID : @entech