พลังงาน_4

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทพลังงาน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

อาชีวอนามัยภาคตะวันออก_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก

ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Boiler_7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(Boiler efficiency for SMEs)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

EENETT_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

พลังงานชีวมวน_4

งานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวนและขยะ

ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระบบปรับอากาศ_4

บูธอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต