ขอแนะนำ Gasmet DX4040 เป็นเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้

ขอแนะนำ Gasmet DX4040 เป็นเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้

11

Gasmet DX4040 Portable Gas Analyzers
วันนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำ Gasmet DX4040 เป็นเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้ ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้พร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ  ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่น ไปพบกับตัวอย่างการใช้งานด้านต่าง ๆ กันเลยค่ะ

ด้านสิ่งแวดล้อม : Environment
ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนและไนตรัสออกไซด์เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลและเราควรคิดถึง และเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องรีบดำเนินการ


1. การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากดิน 
ตรวจวัดการไหลของก๊าซเรือนกระจก กระบวนการทางชีวภาพและ abiological ในดินเป็นแหล่งสำคัญของก๊าซเรือนกระจก (GHGs) การวัด GHGs จากดินจึงเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ GHGs เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่ปล่อยออกมาจากดินสู่ชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่
เป็นสารชีวภาพโดยกำเนิด
1
FTIR สำหรับก๊าซเรือนกระจก

โซลูชันของ Gasmet ต่อการวัดก๊าซเรือนกระจก (GHGs) นั้น ใช้เทคโนโลยี FTIR ทำงานโดยการสแกนและวิเคราะห์สเปกตรัมอินฟราเรด ทั้งหมดเพื่อวัดก๊าซดูดซับอินฟราเรดทั้งหมดในตัวอย่างพร้อมกัน โมเลกุลส่วนใหญ่มีสเปกตรัมการดูดซับลักษณะที่สามารถใช้เพื่อระบุก๊าซและวัดความเข้มข้นได้อย่างถูกต้อง
เทคโนโลยี FTIR เหมาะสำหรับการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกในช่วงกว้างและเหมาะสำหรับดินประเภทต่าง ๆ เช่นระบบนิเวศบนดินทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมทางน้ำโดยมีการปล่อยก๊าซ GHG ที่แตกต่างกัน Gasmet สามารถตรวจวัดสารประกอบก๊าซที่แตกต่างกันได้ถึง 50 ชนิดพร้อมกัน ช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในแบบเรียลไทม์และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ทันที
สารประกอบก๊าซที่สำคัญของการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดสามารถวัดได้ในเวลาไม่กี่วินาที: N2O, CH4, CO2, H2O, CO และ NH3
1

ด้านความปลอดภัย : Safety
ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายเนื่องจากส่วนประกอบของก๊าซพิษในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีก๊าซหลายชนิดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาการจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และเกิดขึ้นหลายปีหลังจากได้รับสัมผัสอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดสถานการณ์อันตรายและเสียชีวิตจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีไปช่วยในการตรวจวัด

การตรวจวัดก๊าซภายในตู้สินค้า
ตู้สินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ จะมีการรมยาเช่น ไดคลอโรอีเทน, เมธิลโบรไมด์ , เบนซีน และโทลูอีน ฯลฯ
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของศัตรูพืชและจุลินทรีย์ ก๊าซรมควันเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ถึงแม้จะในระดับความเข้มข้นต่ำก็ตาม นอกจากนี้บางผลิตภัณฑ์ ที่จัดส่งอาจมีปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
จากการเคลือบและกาวที่ใช้ในกระบวนการผลิตและความเข้มข้นของไอระเหย การตรวจวัดก๊าซจึงมีความจำเป็น
เพื่อปกป้องสุขภาพของคนงานท่าเรือ เจ้าหน้าที่ ตม. คนขับรถ พนักงาน ไปจนถึงผู้บริโภค
ในปี 2010 ทีมศึกษาจากสถาบัน Occupational and Maritime Medicine ใน Hamburg University
พบความเสี่ยงจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกรมแก๊ส โดยสรุปผลว่าร้อยละ 97 ของตู้คอนเทนเนอร์พบสารตกค้าง
และร้อยละ 19 มีปริมาณสารตกค้างเกินระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุญาตจากสหภาพยุโรป


1. การตรวจวัดสารเคมีและสารอันตรายอื่น ๆ (HAZMAT) ในกรณีฉุกเฉิน
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารอันตรายอื่น ๆ (HAZMAT) ต้องการการตรวจวัดก๊าซที่รวดเร็วและแม่นยำ
มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานในหลากหลายสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ต้องสามารถวิเคราะห์ ระบุก๊าซและ
การหาปริมาณของก๊าซเหล่านั้นได้อย่างทันถ่วงทีเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด


2. สุขอนามัยอุตสาหกรรม หรืองานทางด้านโรงพยาบาล
คุณภาพอากาศภายในอาคารอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ก๊าซ ฝุ่นละอองและสารเคมีปนเปื้อน
ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงและมีอิทธิพลต่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
มีก๊าซหลายชนิดรวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ระยะสั้นหรือระยะยาว การสัมผัสก๊าซเหล่านี้เป็นระยะสั้นอาจทำให้เกิดอาการ วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้
หากสัมผัสก๊าซในระยะยาว อาจทำให้เกิดมะเร็ง โรคตับ และโรคไต


Gasmet DX4040
• ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900-4200 cm-1
• วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้ทันทีพร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ โดยความถี่ในการวิเคราะห์ก๊าซ 10 ครั้ง/วินาที
และสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้
• ค้นหา Unknown Gas สามารถค้นหาก๊าซที่ไม่มีอยู่ในรายการที่ทำการตรวจวัดโดยค้นหาจากฐานข้อมูล ก๊าซ 250 ชนิดก๊าซ
หรือฐานข้อมูล NIST 5,000 ชนิดก๊าซ (Optional)
• มีการชดเชยค่าการวัดที่เกิดจากการรบกวนของก๊าซอื่น (Cross interference)
• ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ไม่ต้องเตรียมและทำการสอบเทียบก่อนนำไปตรวจวัด เพียงแค่ทำ zero
ด้วยก๊าซ N2 ก่อนการตรวจวัด และไม่ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ทุกๆปี

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณนันท์นภัส  โทร 092-282-3223

Chat with us on LINE