ตำแหน่ง : Sales Executive (ขายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม)

Sales Executive (ขายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ ด้านการวางแผน
– กำหนดกลุ่มลูกค้าและกำหนดสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ด้านจัดหาลูกค้า
– หาข้อมูลลูกค้าใหม่และแนะนำบริษัทและสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าใหม่
– สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าใหม่ด้านขายสินค้า
ด้านขายสินค้า
– สามารถดำเนินการขายให้บรรลุเป้าหมาย
– วางแผนการเยี่ยมลูกค้า
– ตรียมข้อมูลสินค้าและปิดการขาย
– เจรจาต่อรองเรื่องการรับชำระเงิน เขียนใบคำขออนุมัติเครดิต ติดตามการชำระเงินของลูกค้า (กรณีมีความล่าช้า)
ด้านการวิเคราะห์ใบเสนอราคา
– เก็บข้อมูลสถานะใบเสนอราคา
– รวบรวมปัญหาและสาเหตุของการปิดงานและการสูญเสียงาน
คุณสมบัติ
เพศ เพศหญิงเท่านั้น ไม่จำกัดอายุ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,เคมี,ไฟฟ้า,
ปิโตรเคมี,เคมีเทคนิค,โพลิเมอร์,เทคโนโลยีอาหาร,สิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีความสามารถภาษาอังกฤษ(พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
คุณสมบัติอื่นๆ มีบุคลิกภาพ (รูปร่าง หน้าตาดี)
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ดีและมีใจรักงานบริการ
อดทน ซื่อสัตย์ และชอบการเรียนรู้
มีใจรักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานและเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวได้
พร้อมเริ่มงานทันที
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานขาย 0 – 3 ปี
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
 1. ประกันสุขภาพ ชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. สวัสดิการค่าทันตกรรม
 4. ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์
 5. ค่าโทรศัพท์มือถือ
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 8. สวัสดิการสมรส
 9. ค่าคลอดบุตร
 10. ค่าที่พัก ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาพาหนะ
 11. ค่าจอดรถและค่าทางด่วน
 12. สวัสดิทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 13. สวัสดิการวันเกิด ของขวัญวันเกิด วันหยุดวันเกิด
 14. เงินโบนัส

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE