ตำแหน่ง : Sales Executive (ขายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม ประจำสนง.กรุงเทพ)

Sales Executive (ขายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม)
จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ ด้านการวางแผน
– กำหนดกลุ่มลูกค้าและกำหนดสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ด้านจัดหาลูกค้า
– หาข้อมูลลูกค้าใหม่และแนะนำบริษัทและสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าใหม่
– สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าใหม่ด้านขายสินค้า
ด้านขายสินค้า
– สามารถดำเนินการขายให้บรรลุเป้าหมาย
– วางแผนการเยี่ยมลูกค้า
– ตรียมข้อมูลสินค้าและปิดการขาย
– เจรจาต่อรองเรื่องการรับชำระเงิน เขียนใบคำขออนุมัติเครดิต ติดตามการชำระเงินของลูกค้า (กรณีมีความล่าช้า)
ด้านการวิเคราะห์ใบเสนอราคา
– เก็บข้อมูลสถานะใบเสนอราคา
– รวบรวมปัญหาและสาเหตุของการปิดงานและการสูญเสียงาน
คุณสมบัติ
เพศ เพศหญิงหรือชาย อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,เคมี,ไฟฟ้า,
ปิโตรเคมี,เคมีเทคนิค,โพลิเมอร์,เทคโนโลยีอาหาร,สิ่งแวดล้อม,สาธารณสุขศาสตร์
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีความสามารถภาษาอังกฤษ(พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
คุณสมบัติอื่นๆ มีบุคลิกภาพ (รูปร่าง หน้าตาดี)
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ดีและมีใจรักงานบริการ
อดทน ซื่อสัตย์ และชอบการเรียนรู้
มีใจรักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานและเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวได้
พร้อมเริ่มงานทันที
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานขาย 0 – 3 ปี
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิตและสุขภาพ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการค่าเดินทาง 1,000 ขึ้นไป
• สวัสดิการวันหยุดวันเกิด
• ทุนการศึกษาบุตร
• สวัสดิการวันหยุดพิเศษตามอายุงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
• ค่าบำรุงรถ ค่าประกันภัยรถ สำหรับบางตำแหน่ง
• ค่าโทรศัพท์สำหรับบางตำแหน่ง
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสตามเงื่อนไข
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม
• ฯลฯ

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE