ตำแหน่ง : IOT Engineer

IoT Engineer
จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
หน้าที่รับผิดชอบ – การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลและควบคุมผ่านระบบ cloud
– สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
เพศ เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Ofiice ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม
 • มีความสนใจ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT หรือ Sensor และ Gateway ต่างๆ
 • สามารถสร้างสรรค์ Solution ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งกับลูกค้า Supplier และคนในทีม
 • มีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เช่น website, Youtube
 • สร้าง presentation ให้สวยงาม ดึงดูด และน่าเชื่อถือ
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และ IT Infrastructure เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนา IOS, Android หรือ Web
มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ PLC
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
 1. ประกันสุขภาพ ชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. สวัสดิการค่าทันตกรรม
 4. ค่าพาหนะในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
 5. ค่าโทรศัพท์มือถือ
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 8. สวัสดิการสมรส
 9. ค่าคลอดบุตร
 10. ค่าที่พัก ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาพาหนะ
 11. ค่าจอดรถและค่าทางด่วน ค่าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 12. สวัสดิทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 13. สวัสดิการวันเกิด ของขวัญวันเกิด วันหยุดวันเกิด
 14. เงินโบนัส

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE