ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)

พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)
จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน 1ุ6,000 – 30,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการสนับสนุนการขาย การศึกษาผลิตภัณฑ์
– การให้คำแนะนำลูกค้าด้านเทคนิค
– รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการทางเทคนิค
– ประสานงานโครงการให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
เพศ เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติอื่นๆ – เรียนรู้งานเร็ว,ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือ บุคคลภายนอก ได้ดี
– อดทนต่อแรงกดดันภายใต้การทำงานได้ดี
– มีใบขับขี่ ,มีรถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี) และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัด พักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวกับทีมงานได้
– พร้อมเริ่มงานทันที
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE