ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง

ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง

ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง
Leak Alert System: PCME 65-02 แบรนด์ ENVEA ประเทศอังกฤษ

เพื่อให้การควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การป้องกันการรั่วไหลของฝุ่นจากปล่องระบายโดยใช้การสังเกตของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกะ ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากภาระงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการฝุ่นจากปล่องระบาย การจัดหาและติดตั้งระบบในการตรวจวัดพร้อมทั้งเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากปล่อยระบาย จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้การประสิทธิภาพในการควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

องค์ประกอบของระบบ Leak Alert System: PCME 65-02
ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : เซ็นเซอร์สำหรับติดตั้งที่ปลายปล่องก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออก
คุณสมบัติของเซ็นเซอร์ :
1. ตรวจวัดฝุ่นด้วยหลักการ ElectroDynamic สามารถตรวจวัดฝุ่นได้โดยที่อนุภาคของฝุ่นที่เคลื่อนที่ผ่านเซ็นเซอร์ โดยที่อนุภาคของฝุ่นไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับเซ็นเซอร์ จึงมีความแม่นยำในการตรวจวัดสูง แม้มีการสะสมของฝุ่นที่เซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลภายในปล่องระบาย (Velocity) ไม่ส่งผลกับการตรวจวัดด้วยหลักการนี้
2. เหมาะสำหรับติดตั้งในปล่องระบายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 เมตร
3. เหมาะสำหรับใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 250°C หรือสูงสุดไม่เกิน 400°C  (Option)
4. ผลิตจากวัสดุชนิด Stainless Steel จึงมีความคงทนต่อการใข้งาน
ส่วนที่ 2 : ชุดควบคุม (Control Unit) ใช้สำหรับตั้งค่าการทำงานของเซ็นเซอร์ แสดงผลการตรวจวัด รวมทั้งนำสัญญาณขาออก (Output) ไปใช้ในการควบคุมการทำงานภายในกระบวนการผลิต
คุณสมบัติของชุดควบคุม (Control Unit) :
1. แสดงผลในรูปแบบกราฟ เพื่อแสดงปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย
2. มีสัญญาณขาออก (Output) ชนิด 4-20 mA จำนวน 1 output
3. มี Alarm Relay จำนวน 1 Relay สำหรับตั้งค่าเตือนการรั่วไหลของฝุ่น

ส่วนที่ 3 : ซอฟต์แวร์ (ถือเป็นอุปกรณ์เสริม, Option) เหมาะสำหรับเชื่อมต่อผลการตรวจวัดค่าฝุ่นที่ตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์เมื่อมีการเป่าไล่ฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถุงดักฝุ่นในแต่ละแถว

โดยผลจากการทำงานของซอฟต์แวร์จะทำให้ผู้ควบคุมระบบมีข้อมูลสำหรับประเมินการทำงานของระบบดักฝุ่น (Bag House) ดังนี้
     1. ระบุแถวที่มีการรั่วของถุงดักฝุ่น (Bag Filter) : ดังตัวอย่างหน้าจอซอฟต์แวร์ที่แสดง จะเห็นได้ว่าในทุกครั้งที่ระบบเป่าทำความสะอาดหรือ Air Purge เป่าไล่ฝุ่นออกจากถุงดักฝุ่นในแถวที่ 10 ของ Bag House มีปริมาณฝุ่นปล่อยออกทางปล่องระบายในปริมาณสูง แสดงได้เห็นว่าถุงดักฝุ่น (Bag filter) ในแถวที่ 10 มีการรั่วไหล
ดังนั้น ผู้ควบคุมระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ว่า ควรให้มีการ Shut Down ระบบเพื่อเข้าไปเปลี่ยนถุงในแถวที่ 10 หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถุงดักฝุ่นทั้งระบบ เพราะนอกจากที่จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังใช้เวลาในการดำเนินงานที่สูง เป็นต้น
2. ระบุประสิทธิภาพในการทำงานของถุงดักฝุ่น (Bag Filter) : ดังตัวอย่างหน้าจอซอฟต์แวร์ที่แสดง จะเห็นได้ว่าในทุกครั้งที่ระบบเป่าทำความสะอาดหรือ Air Purge เป่าไล่ฝุ่นออกจากถุงดักฝุ่นในแถวที่ 5 และ 6 ของ Bag House ปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมีปริมาณสูงปานกลาง ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการดักฝุ่นของถุง (Bag Filter) ในแถวที่ 5 และ 6 เริ่มมีประสิทธิภาพไม่ดี
ดังนั้น ผู้ควบคุมระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเตรียมสต็อกของถุง (Bag Filter) สำหรับเปลี่ยนรวมถึงกำลังคน และแผนการหยุดระบบเพื่อเข้าดำเนินการ เป็นต้น

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่น ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PCME65-02-product
  จุดคุ้มทุน (Return Of Investment) *
  1. กำลังการผลิตต่อปี 52,000    ตันต่อปี
      1.1 กำลังการผลิตต่อชั่วโมง 6.57    ตันต่อชั่วโมง
  2. จำนวนวันในการปฏิบัติงาน 330    วันต่อปี
      2.1 ชั่วโมงทำงาน 7,920    ชั่วโมงต่อปี
  3. ต้นทุกการผลิต 40,000    บาทต่อตัน
  4. ประมาณการเวลาที่หยุดการผลิตเพื่อเปลี่ยนถุงดักฝุ่น 1    ชั่วโมงต่อปี
     4.1 จำนวนครั้งที่หยุดระบบ 2    ครั้งต่อปี
  5. มูลค่าความเสียหายเมื่อหยุดการผลิต 525,253    บาทต่อปี
  6. ต้นทุนการติดตั้งระบบตรวจวัดและแสดงระดับการรั่วไหลของฝุ่นใน Bag House 449,400    บาทต่อปี
จุดคุ้มทุน     10.27    เดือน
  * ประมาณการเวลาในการดำเนินการเปลี่ยน Bag Filter เมื่อตรวจพบการรั่วไหล ครั้งละ 1 ชั่วโมง

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณกิตติพงศ์ ชุมลักษณ์ โทร 092-248-8899 Line ID : @entech