ความสำคัญของการตรวจวัด TOC และขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ TOC

ความสำคัญของการตรวจวัด TOC และขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ TOC

Why is it Important to Measure TOC?

อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำที่มีความสะอาดสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แบคทีเรียและองค์ประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำสามารถทำอันตรายต่อกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้

ทางเลือกหนึ่งที่จะป้องกันปัญหานี้คือ การตรวจวัดค่า Total Organic Carbon (TOC) ในน้ำ ค่า TOC คือ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่มีอยู่ในน้ำ หรืออินทรีย์สารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในสูตรเคมี มีหน่วยการวัดเป็น mg C/L (มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร) การวิเคราะห์ค่า TOC นี้ ทำให้โรงงานหรือหน่วยงานสามารถทราบและเข้าใจว่าน้ำที่นำมาใช้นั้นมีความสะอาดเพียงพอหรือไม่

ทำการวัดอะไร (What is measured?)
TOC เป็นการวัดที่ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ได้ระบุถึงโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งในน้ำ อย่างไรก็ตามอาจจะสามารถบอกได้ถึงสิ่งต่างๆ กัน ประกอบด้วย
• Total carbon levels (ระดับคาร์บอนรวม)
• Inorganic carbon  (อนินทรีย์คาร์บอนรวม)
• Total organic carbon (อินทรีย์คาร์บอนรวม)
• Dissolvable organic carbon (อินทรีย์คาร์บอนละลายน้ำ)
• Non-dissolvable organic carbon  (อินทรีย์คาร์บอนไม่ละลายน้ำ)
ทำการวัด TOC อย่างไร (How is TOC measured?)
เมื่อทำการวัดโดย เครื่องวิเคราะห์ TOC การวัดจะมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การดึงตัวอย่าง (sampling)
2. การออกซิเดชั่น (oxidation)
3. การตรวจวัด (detection)
ในการวิเคราะห์อาจมีการดึงตัวอย่างโดยอัตโนมัติและการเจือจางอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของค่าการวิเคราะห์ที่ได้

การวิเคราะห์ TOC มีการใช้หลักการตรวจวัด (detection) อยู่ 2 แบบหลักๆ ได้แก่ การตรวจวัดโดยใช้แสงอินฟราเรด (non-dispersive infrared; NDIR) และใช้การวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity detectors) ขึ้นกับลักษณะของการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปวิธีการแบบ NDIR จะเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากมีความเสถียรและมีสิ่งรบกวนน้อย

ความสำคัญของการตรวจวัด TOC (The importance of measuring TOC)
การตรวจวัดและรักษาระดับของค่า TOC ให้เหมาะสม ในอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ใช้มีความสะอาดเพียงพอ และไม่มีการปล่อยสิ่งที่เป็นอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับในอุตสาหกรรมยา น้ำที่มีความสะอาดสูงเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญในกระบวนการการผลิต การตรวจวัดเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมีความสะอาดสูงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย หรืออาจส่งผลทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์แย่ลงเช่นเดียวกับการป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย การวิเคราะห์ TOC ยังมีประโยชน์สำหรับการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด ทางหน่วยงานสามารถมั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดระบบส่งน้ำยังทำงานเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่ำในกระบวนการผลิต

   Online TOC Analyzer for Process water and Wastewater

LAR's TOC analyzer

LAR’s TOC analyzer รุ่น QuickTOCultra เครื่องวิเคราะห์ TOC
• เทคนิคการวัดแบบเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงที่สุดถึง 1,200°C และ NDIR โดยไม่ต้องเปลี่ยน Catalyst ทำให้สามารถวิเคราะห์ค่าได้อย่างแม่นยำและดูแลรักษาง่าย
• เลือกช่วงการวัดได้ 0.1-100 mg/ l, 2-400 mg/ l, 5-2,000 mg/l, 100-15,000 mg/ l, 100-50,000 mg/l
• สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่มีความสกปรก มีไขมัน มีเกลือ หรือมีตะกอนสูง
• เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 1484:1997-08, ISO 8245:1999-03 and EPA 415.1

   Online TOC Analyzer for Pharma and Ultrapure water

Monitor AMI LineTOC


SWAN’s TOC analyzer รุ่น Monitor AMI LineTOC เครื่องวิเคราะห์ TOC

• เทคนิคการวัดแบบ Direct UV Oxidation และ differential conductivity detection
• ไม่ใช้สารเคมีในการวิเคราะห์
• เหมาะใช้กับน้ำในกระบวนการผลิตยา ตามมาตรฐาน USP <643>, EP 2.2.44 และน้ำที่มีความสะอาดสูง ช่วงการวัด 0.1 ถึง 1,000 ppb
• ใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย

ปัจจุบันระบบการตรวจวัดน้ำทั้งในกระบวนการผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถออกแบบให้เป็น Industrial IoT ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์ มือถือ ฯลฯ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเมื่อพบปัญหาในระบบ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าพนักงาน และค่าดูแลรักษา

.
ทางบริษัทฯ ให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการและดูแลหลังการขาย โดยวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ

สนใจกรุณาติดต่อ : คุณปทิตตา โทร. 088-924-9644 หรือ 092-258-1144 หรือ Line ID : @entech
.