การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน
(Cyanides, Formaldehyde, Free chlorine, Chromium (Chromate))
ด้วยเครื่อง Spectrophotometer รุ่น PhotoLab 7000 Series จากแบรนด์ WTW

มลพิษที่เกิดจากสารเคมีนั้นเกิดได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศที่อยู่ในรูปของละอองลอย หรือในรูปของของเหลว ที่มาจากการปล่อยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ไม่สามารถนำน้ำนั้นมาใช้เพื่อการบริโภค อุปโภคได้ รวมถึงทำให้ระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำถูกทำลาย และยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามแต่ละที่อยู่อาศัยของประชากร

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อทำการควบคุมปริมาณของเสียต่างๆ ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดก่อนทำการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยแต่ละหน่วยงานไม่ว่าเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนจะต้องทำการอ้างอิงจากกฎเกณฑ์ที่มีระบุอยู่ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการกำหนดพารามิเตอร์ และปริมาณของสารเคมีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของ ไซยาไนด์ (Cyanide), ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde), คลอรีนอิสระ (Free Chlorine), โครเมียม (Chromium) รวมถึงปริมาณของสารเคมี และพารามิเตอร์อื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่าง ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

  พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  ไซยาไนด์ (Cyanides CN) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
  ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
  คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
  โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
  โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium) ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร

และเพื่อที่จะสามารถทำการควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการวัดปริมาณของสารดังกล่าวเหล่านั้น

ขอแนะนำ เครื่องที่สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) รุ่น PhotoLab 7000 series จากแบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี

PhotoLab 7100 VIS

PhotoLab 7600 UV-VIS

1. รุ่น PhotoLab 7100 VIS ที่ใช้หลักการการส่องผ่านและดูดกลืนแสง โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็น tungsten halogen ที่สามารถปลดปล่อยคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นในช่วง 320 – 1100 nm ซึ่งเป็นช่วงของแสงที่ตามองเห็นหรือ visible light
2. PhotoLab 7600 UV-VIS ที่สามารถปลดปล่อยคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นในช่วง 190 – 1100 nm ซึ่งเป็นช่วงของแสงตั้งแต่ Ultraviolet จนถึง visible light

โดยทั้ง 2 รุ่นมีโหมดให้เลือกหลากหลายโหมดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ Concentration, %Transmission และ Absorption, Special Multi-wavelengths, Spectra, Kinetics และโหมด Optical reagent-free (OptRF) ซึ่งมีเฉพาะในรุ่น PhotoLab 7600 ที่สามารถทำการวัดค่าซีโอดี (COD), ไนเตรต (Nitrate) และ ไนไตรท์ (Nitrite) ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รีเอเจนต์ใดใดในการเตรียมสารก่อนการวัด ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

PhotoLab 7000 Series รองรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ผ่านชุดทดสอบที่มีบาร์โค้ดติดไว้ที่คิวเวทท์ หรือหลอดทดลองทั้งในแบบทรงกลมขนาด 16 mm และสี่เหลี่ยมขนาด 10, 20 และ 50 mm ทำให้เครื่องสามารถเลือก method หรือ program สำหรับการวัดในแต่ละพารามิเตอร์ที่มีมากกว่า 250 program ได้อย่างอัตโนมัติ และยังมีระบบที่เรียกว่า automatic cuvette recognition ทำให้เครื่องสามารถรับรู้ถึงขนาดของคิวเวทท์ที่ใส่ลงไปในเครื่องมือโดยจะทำการตรวจสอบได้ว่าเราเลือกขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมกับ program ที่จะทำการวัดนั้นๆ หรือไม่ โดยสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในส่วนของงานทางด้านน้ำเสีย น้ำดื่ม อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ตลอดจนระบบที่เกี่ยวข้อกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลาชนิดต่างๆ เป็นต้น

ในส่วนของเมนูการใช้งานหลัก จะมีโหมด Special Multi-wavelengths ซึ่งมีการบรรจุ program ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาหาร เช่น คลอโรฟิลล์ เป็นต้น ส่วนในโหมดของ %Transmission และ Absorption มีโปรแกรมที่สามารถเลือกทีละความยาวคลื่นได้เพื่อทำการส่องผ่านไปยังคิวเวทท์ แล้วอ่านค่าของ %Transmission และ Absorption และยังมีโหมดที่เหมาะสำหรับการทำงานวิจัยหรือการที่ต้องหา characteristic ของสมบัติเชิงแสงของตัวอย่าง เพื่อนำไปทำการเทียบกับฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบชนิดของสารนั้นๆ ได้ด้วยโหมดการวัด Spectra และสุดท้าย ได้แก่ โหมด Kinetics ที่สามารถดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาของการเกิดปฏิกิริยาของสารชนิดต่างๆ ได้ รวมถึง program ที่ใช้สำหรับการวัดสีของน้ำเสียด้วยวิธีการวัดแบบค่าสี ADMI นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถทำการเชื่อมต่อกับ USB stick และสาย Ethernet เพื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ รวมทั้งจัดเก็บและการส่งออกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยตรงหรือผ่าน software ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องทั้งในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือ Excel และยังเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์เป็นเอกสารรายงานได้

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่  คุณศิริพร  โทร : 092-282-3334 หรือ Line ID : @entech