การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

เครื่องวัดค่า pH มีทั้งแบบที่เป็น Portable Meter และแบบ Benchtop Meter ได้แก่รุ่น ProfiLine, MultiLine® และ inoLab®แบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี สามารถใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งในส่วนของภาคสนาม และภายในห้องแลป

อุุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

เครื่องวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต Biogas จะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำเสียในหลายๆ พารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นค่าของ DO, BOD, COD, pH รวมถึงอัตราการไหลของน้ำเสียเหล่านั้นก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัด

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (เครื่องวัดค่า pH) แบรนด์ WTW

เครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา

เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer เครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์

ขอแนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร, เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ, เครืองวัด PH, เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอด และเครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์