Detecting Gas Saving Lives

หลายอุตสาหกรรมมีการใช้ VOCs ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การสัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน หรือผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศควรจะได้รับการตรวจติดตามและตรวจจับ VOCs ด้วย