การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง