“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0

โพรบอัจฉริยะ สามารถใช้งานกับงานด้าน HVAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นได้ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS 8.3 และ Android 4.3 ขึ้นไป เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth 4.0

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล

เครื่องมือวัดการประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบไหนที่มีความเหมาะสม

อาหารเป็นเรื่องของความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าของร้านอาหาร พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดหลายอย่างและในขณะเดียวกันต้องจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการทางเศรษฐกิจ ในบริบทนี้ มาตรฐาน HACCP มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP

อาหารเป็นเรื่องของความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าของร้านอาหาร พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดหลายอย่างและในขณะเดียวกันต้องจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการทางเศรษฐกิจ ในบริบทนี้ มาตรฐาน HACCP มีความสำคัญอย่างยิ่ง