การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ตามมาตรฐาน

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการจะต้องตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไม่ตามมาตรฐานและไปส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน