การวัดค่า TOC และ COD ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

TOC analyzer ช่วงการวัดได้ 0.1-100 mg/l, ถึง 50,000 mg/l และ COD analyzer ช่วงการวัดได้ 10 – 150 mg/l ถึง 250,000 mg/l

การวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด Total Organic Carbon (TOC)

วิเคราะห์ค่าคาบอนอินทรีย์รวม (TOC) คาร์บอนอนินทรีย์รวม (TIC) และnon-purgeable organic carbon(NPOC)