การวัดค่า TOC และ COD ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การวัดค่า TOC และ COD ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


การวัดค่า TOC (Total Organic Carbon) และ COD (Chemical Oxygen Demand)
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
1
น้ำ
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งน้ำที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำในส่วนอื่นๆ ของโรงงาน เช่น น้ำในระบบทำความเย็น ระบบหม้อไอน้ำรวมทั้งการบำบัดน้ำเสียที่ได้จากการผลิต ดังนั้น การตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำในทุกกระบวนการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย
และทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
ตัวอย่างกระบวนการที่ต้องทำการตรวจวัดค่า TOC / COD
• น้ำในกระบวนการผลิต
• กระบวนการผลิตน้ำดื่ม
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
• น้ำสำหรับหม้อไอน้ำ
• น้ำในระบบคอนเดนเสท
• น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
• ควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งโดยทั่วไป แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำดื่มเพื่อบริโภคจะต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อน และไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ อย่างไรก็ตามในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น คุณภาพของน้ำที่ต้องการใช้อาจจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาจใช้น้ำเพื่อเป็นส่วนผสม หรือใช้ทำความสะอาดระบบการผลิต
นอกจากนี้การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ก็มีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำของโรงงาน ซึ่งสามารถดูคุณภาพของน้ำได้โดยใช้ค่า total organic carbon (TOC) และ chemical oxygen demand (COD)


Online TOC Analyzer
LAR’s Total Organic Carbon (TOC) analyzer รุ่น QuickTOCultra เป็นเครื่องที่ใช้เทคนิคการวัดแบบเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงที่สุด
ถึง 1,200°C โดยไม่ต้อง เปลี่ยน Catalyst ทำให้สามารถวิเคราะห์ค่าได้อย่างแม่นยำและดูแลรักษาง่าย
– เลือกช่วงการวัดได้ 0.1-100 mg/l, 2-400 mg/l, 5-2,000 mg/l, 100-15,000 mg/l, 100-50,000 mg/l
– สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่มีความสกปรก มีไขมัน มีเกลือ หรือมีตะกอนสูง
– เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 1484:1997-08, ISO 8245:1999-03 and EPA 415.1
1


Online COD Analyzer
LAR’s Chemical Oxygen Demand (COD) analyzer รุ่น QuickCODultra สามารถวัดค่า COD ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเทคนิคการวัดแบบเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงที่สุดถึง 1,200°C ไม่ต้องเปลี่ยน Catalyst ทำให้
สามารถวิเคราะห์ค่าได้อย่างแม่นยำและดูแลรักษาทำได้ง่าย
– เลือกช่วงการวัดได้ 10 – 150 mg/l, 100 – 2,000 mg/l, 500 – 5,000 mg/l, 1,000 – 8,000 mg/l, 20,000 – 250,000 mg/l
– สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่มีความสกปรก มีไขมัน มีเกลือ มีตะกอนสูง หรือน้ำที่มีองค์ประกอบเปลี่ยนแปลง หรือช่วงการวัดอื่นๆ ที่ต้องการ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ  คุณปทิตตา   โทร. 092-258-1144