เครื่อง UV-C Radiometer สำหรับการวัดปริมาณรังสี UVC ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19

เครื่อง UV-C Radiometer สำหรับการวัดปริมาณรังสี UVC ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19

เครื่อง UV-C Radiometer สำหรับการวัดปริมาณรังสี UVC
ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19

เนื่องด้วยในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยของเราเอง หรือจากทั่วทุกมุมโลกล้วนกำลังประสบกับปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID 19 หรือไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเชื้อโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่มีความรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อทางภาคเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ทำให้ทางภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ และหาทางในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งคิดค้นหาวิธีการในการกำจัดเชื้อโรค COVID 19 ดังกล่าวนี้

โดย ณ ปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อ COVID 19 โดยผ่านการใช้รังสี UV หรืออัลตร้าไวโอเลตฉายลงบนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค โดยพบว่ารังสี UVC นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ รังสี UVA, UVB และ UVC โดยช่วงของความยาวคลื่นที่เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคได้ คือ ช่วง 200 – 313 nm ซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ดและรา รวมถึงไวรัสชนิดที่เป็น DNA และ RNA ได้ โดยช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวนี้จะครอบคลุมในช่วงของรังสี UVC และ UVB นั่นเอง ซึ่งความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดในการฆ่าเชื้อ COVID 19 คือ ประมาณ 265 nm นั่นก็คืออยู่ในย่านของรังสี UVC โดยอ้างอิงจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทำให้เราสามารถนำรังสี UVC มาทำการฆ่าเชื้อดังกล่าวได้นั่นเอง

โดยอุปกรณ์ที่เรานิยมนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจะใช้เป็นหลอดรังสี UVC มีชื่อเรียกทั่วไปว่า หลอดกำจัดเชื้อโรค (Germicidal lamp) ซึ่งเป็นหลอดไอปรอทที่มีแรงดันภายในหลอดต่ำ จะเปล่งรังสี UVC ที่ความยาวคลื่น 254 nm เป็นส่วนใหญ่ และเปล่งรังสี UVC ที่ความยาวคลื่น 185 nm รองลงมา โดยระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนั้นมีตั้งแต่ 30, 60 วินาที จนถึง 30 นาทีขึ้นอยู่กับช่วงปริมาณความเข้มของรังสี UVC และระยะห่างที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าการใช้ปริมาณรังสี UVC ที่มากกว่า 3,240 J / m2 จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ P9 ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ (SARS) ได้หมด ดังนั้นเมื่อเทียบเคียง COVID 19 กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดังกล่าวนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถใช้รังสี UVC ในการการฆ่า COVID 19 นี้ได้

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกัน เนื่องจากมันคือ รังสี UV ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือดวงตา ทำให้ทุกครั้งที่มีการใช้งาน เราควรจะต้องทำการป้องกันโดยการสวมชุด PPE ในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นภาชนะปิด หรือมีการใส่ถุงมือหนาๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่มีต่อผิวหนังเพราะรังสี UV อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ และในส่วนของดวงตานั้นก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่ดวงตาได้ และอาจส่งผลทำให้ตาบอดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการใส่แว่นตากันแสงเพื่อป้องกันดวงตาของเรา

ที่สำคัญก็คือ ก่อนนำอุปกรณ์ฉายรังสี UVC มาใช้งานนั้น ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ก่อนการใช้งานว่าอุปกรณ์นั้นผ่านมาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากหลอดรังสี UVC นั้น เราไม่สามารถทราบถึงระดับความเข้มของรังสีได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้อง
มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบปริมาณความเข้มของรังสี UVC และคุณภาพของการใช้งานผ่านการตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือเหล่านี้จะผ่านการสอบเทียบด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องฉายรังสีที่เรานำมาใช้งานนั้นมีความปลอดภัย และมีปริมาณความเข้มของรังสี UVC ที่เหมาะสม ไม่เกินปริมาณที่กำหนดอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้

X1-1-UV-3718
UV radiometer for germicidal UV-C 254nm mercury lamps
logo-Gigaherts.

บริษัทเอ็นเทคฯ ขอนำเสนอ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณความเข้มของรังสี UVC หรือ UV radiometer จากประเทศเยอรมนี แบรนด์ Gigahertz-Optik รุ่น X1-1-UV-3718 ซึ่งเป็นเครื่องวัดรังสี UV ที่แนะนำโดยองค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี โดยการใช้รังสี UVC ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล โดยจะแบ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า หัววัดรังสี รุ่น UV-3718 ซึ่งประกอบด้วยโฟโตไดโอดที่มีตัวกรองความยาวคลื่น ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคในช่วงความยาวคลื่นของ UVC ที่ใช้หลอดไอปรอทแรงดันต่ำที่เปล่งรังสีที่ความยาวคลื่น 254 nm และตัวเครื่องมือที่ใช้แสดงค่าการวัดต่างๆ ออกมาทางหน้าจอแสดงผล ที่มีชื่อว่า X1-1-V03 โดยเครื่องวัดรังสีจะทำการประเมินสัญญาณจากหัววัดรังสี และแสดงค่าความเข้มของรังสีที่วัดได้ในหน่วย mW/cm2 ตัวขยายสัญญาณคุณภาพสูงของมิเตอร์สามารถรองรับช่วงการวัดที่กว้างมากของเครื่องตรวจจับได้ ทำให้สามารถวัดได้ในช่วงตั้งแต่ 0.001 µW / cm2 ถึง 100 mW/cm2 ด้วยความละเอียด 0.001 µW/cm2

ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในส่วนของปริมาณความเข้มของรังสีว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถตรวจวัดในกรณีที่ปริมาณความเข้มต่ำๆ ได้หรือไม่เช่นเดียวกัน นอกจากความเข้มของรังสีแล้ว ยังสามารถแสดงค่าเป็นปริมาณรังสีที่อยู่ในหน่วยของ mJ/cm² ได้ ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นการแสดงจุดสูงสุดของกราฟ (peak) และทำงานผ่านทางแบตเตอรี่ 2A จำนวน 2 ก้อน ทำให้สามารถรองรับการใช้งานในลักษณะของ mobile ได้ นอกจากนี้อุปกรณ์วัดยังสามารถสั่งการทำงานผ่านซอฟต์แวร์โดยผ่านการเชื่อมต่อระหว่าง USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้  (Option)

อีกจุดเด่นนึง ก็คือ เครื่องมือของเรานั้นสามารถสอบเทียบมาตรฐานการวัดได้ เนื่องจากที่ทราบกันดีว่าการวัดที่น่าเชื่อถือนั้นจำเป็นจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน ซึ่งเครื่องมือของเรานั้นสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานของ National Metrologynstitute, NMI โดยห้องปฏิบัติการการวัดของทาง Gigahertz-Optik ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 1993 โดย PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) และ DAkkS ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบสำหรับการวัดความไวของสเปกตรัม และความเข้มรังสีของสเปกตรัม ทำให้ทาง GigahertzOptik สามารถที่จะทำการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมานานหลายปี

นอกจากนี้ทาง Gigahertz-Optik ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO / IEC 17025 สำหรับการรับรองในการทดสอบเครื่อง UV radiometer พร้อมด้วยหัววัดรังสีอีกด้วย

X1-1-UV-3726
UV radiometer for UV-C LEDs and low-pressure Hg germicidal lamps
logo-Gigaherts.

ในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้งานอุปกรณ์การฉายรังสี UVC ที่ใช้สำหรับในการฆ่าเชื้อโรคที่มีความยาวคลื่นที่ใกล้เคียงก็สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การวัดรังสี UVC อีกรุ่นหนึ่งของเราได้ เราจึงขอเสนอ เครื่องวัดรังสี UVC ที่สามารถใช้งานครอบคลุมความยาวคลื่นในช่วงกว้างตั้งแต่ 250 – 300 nm รวมถึงความยาวคลื่น 254 nm ที่จำเพาะเจาะจงจากหลอดไอปรอทความดันต่ำ รุ่น X1-1-UV-3726 มีหน้าตาและลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แตกต่างกันเพียงชนิดของหัววัดรังสี (detector) และรุ่นของอุปกรณ์การวัด (meter) ที่ใช้แสดงค่าของข้อมูล โดยทางรุ่นนี้จะใช้หัววัดรังสีเป็น รุ่น UV-3726 และอุปกรณ์การวัดที่ใช้แสดงค่าการวัด รุ่น X1-1-V02 เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกใช้แหล่งกำเนิดรังสี UVC ในการฉายเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลาย Application ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ต้องการทำการวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อ COVID 19 หรือในส่วนของทางโรงพยาบาลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ หรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆ ที่มีมาตรการการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวนี้ ก็สามารถนำไปใช้งานเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานในองค์กรได้

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณลักษณะ รุ่น
X1-1-UV-3718 X1-1-UV-3726
รายละเอียด   เครื่องวัดรังสี UV สำหรับวัดรังสี UV-C ที่จำเพาะเจาะจงจากหลอดฆ่าเชื้อโรคที่ทำจากไอปรอทความดันต่ำ   เครื่องวัดรังสี UV สำหรับวัดรังสี UV-C และรังสี UV-C ที่จำเพาะเจาะจงจากจากหลอดฆ่าเชื้อโรคที่ทำจากไอปรอทความดันต่ำ
ลักษณะการใช้งาน   เป็นอุปกรณ์วัดรังสี UV ที่เหมาะกับการพกพาไปวัดที่ภาคสนาม ตัวเครื่องออกแบบให้มีการแยกกันระหว่างหัววัดรังสี (detector) กับอุปกรณ์การวัดที่ทำหน้าที่ในการแสดงค่าการวัด ง่ายต่อการใช้งาน และออกแบบมาให้มีช่วงการวัดที่กว้าง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของความเข้มของรังสีที่มีค่าสูงเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค และในช่วงความเข้มของรังสีที่ค่าต่ำสำหรับการประเมินอันตรายจากรังสียูวีที่มีต่อผู้ใช้งาน
ช่วงการวัด   0.001 µW/cm² ถึง 100 mW/cm² ที่แสดงผลการวัดด้วยเครื่อง รุ่น X1-1-V03 สำหรับหลอดกำเนิดรังสีที่ทำจากหลอดไอปรอทแรงดันต่ำที่ให้ความยาวคลื่นแสงที่ 254 nm   0.001 µW/cm² ถึง 100 mW/cm² ที่แสดงผลการวัดด้วยเครื่อง รุ่น X1-1-V02สำหรับหลอด UV LED ที่ปล่อยความยาวคลื่นในช่วง 250 nm ถึง 300 nm และที่ 254 nm จากหลอดไอปรอทแรงดันต่ำ
Application   นำไปใช้งานด้านการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อฆ่าเชื้อโรค (Ultraviolet Germicidal Irradiation UVGI) ทั้งในอากาศ และบริเวณพื้นผิว
การสอบเทียบ   ช่วงความยาวคลื่น 254 nm และการตอบสนองของสเปกตรัมที่เกี่ยวข้อง ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 250 ถึง 300 nm ในทุกๆ 5 nm และที่ความยาวคลื่น 254 nm รวมทั้งช่วงสเปกตรัมโดยเฉลี่ย 260 ถึง 290 nm
หัววัดรังสี (detector)   UV-3718
UV-3726
หน้าจอแสดงผล   X1-1-V03 Handheld meter แสดงได้ทั้งค่าความเข้ม
  ของรังสีที่อยู่ในหน่วยของ mW/cm2 และปริมาณรังสีที่
อยู่ในหน่วยของ J/cm2
  X1-1-V02 Handheld meter แสดงได้ทั้งค่าความเข้มของรังสีที่
  อยู่ในหน่วยของ mW/cm2 และปริมาณรังสีที่อยู่ในหน่วยของ J/cm2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพณิชรัตน์  โทร : 092-282-3339  Line ID: @entech

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save