ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบรนด์ Aralab

สำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม  เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม งานปศุสัตว์ งานเก็บรักษาคงสภาพ และการควบคุคุณภาพ

จดหมายข่าวเอ็นเทค “testo 160 : Monitoring System เครื่องมือติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ”

เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบเพื่อปกป้องงานศิลปะและเอกสารสำคัญจากเชื้อรา การกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลงานศิลปะมีความไวต่อการผันแปรของสภาพแวดล้อม

Chat with us on LINE