สัมมนาฟรี!! หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

สัมมนาฯฟรี หัวข้อ ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) Smart Security & Safety”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 08:30-15:30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “การติดตามและวิเคราะห์ระบบอากาศอัดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30-16:00 น. บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานระบบหม้อไอน้ำ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 08:30-15:30 น. ห้องประชุมชั้น 5 บ. เอ็นเทคฯ

สัมมนาฯ ฟรี @ระยอง หัวข้อ “การติดตามและวิเคราะห์ระบบอากาศอัด ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 4.0 (IoT)”

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิจี้ จ.ระยอง

สัมมนาฯ ฟรี! “การประยุกต์ใช้ 3D Printer”

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และความร้อนในกระบวนการเผาไหม้”

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08:30-15:00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฏทอง จ.ขอนแก่น

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE