วิธีการสมัครงาน

วิธีการสมัคร บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

การสมัครงานด้วยตนเอง
เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน
– รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
– สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
– สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– สำเนาใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
ลงทะเบียนสมัครงาน และรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ยื่นใบสมัคร และเอกสารในการสมัครงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบ ในตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบความรู้ ทางด้านวิชาชีพ บริษัท จะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่ท่านยื่นใบสมัคร

การสมัครงานทาง E-mail : hr@entech.co.th / หรือกรอกผ่านทางหน้าเว็บไซด์
กรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซด์
แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของท่าน พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปพร้อมนัดมาสัมภาษณ์งาน

การสมัครงานทางจดหมาย
ขั้นตอนการสมัครงานทางจดหมาย
เอกสารประกอบการสมัครงานทางจดหมาย
– ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
– ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
– รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
– สำเนาหนังสือรับการเกณฑ์ทหาร
– สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– สำเนาใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)

พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครงาน มาที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2779 8888

Download >> ใบสมัครงาน