รู้จักเอ็นเทค

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ด้านการนำเข้า และให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม มีสถานที่ตั้งเริ่มแรก อยู่บริเวณ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นถึงโอกาสตลาดเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในประเทศ ไทย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ จากนั้นจึงเริ่มขยายตัวไปในส่วนงานเครื่องมือวัดทาง ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมตามลำดับ โดยในปัจจุบัน บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่นำเข้า เครื่องมือวัด ชั้นนำคุณภาพสูงที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการ หลังการขาย ทั้งงานซ่อม สอบเทียบได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอบข่ายการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลำดับ ดังนี้

ปี 2536     ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายโสภณ นานาสมบัติและนายไพบูลย์ อุ่นพัฒนาศิลป์

ปี 2539     ย้ายสำนักงานมาที่ เลขที่ 17/96 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปี 2543     เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

ปี 2545     ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000.  ย้ายสำนักงานมาที่ อาคารเอ็นเทค เลขที่ 17/121 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร , ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ก่อตั้ง บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเมนท์ จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อสินค้า Accuplus (แอคคิวพลัส)

ปี 2546    เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

ปี 2548    บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025:2005 หมายเลขการรับรอง TESTING 0157

ปี 2551     เพิ่มขอบข่ายการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ในหมวดการผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับสายงานด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ปี 2552    ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ หมายเลขการรับรอง CALIBRATION 0157

ปี 2553    ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

ปี 2554    เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 75 ล้านบาท

ปี 2555    จัดตั้งสำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 188/92-93 มาบตาพุดเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายงานและลูกค้าภาคตะวันออกปี

ปี 2559   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

ปี 2562   เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด” เป็น “บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด”