R1400 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C ขนาด 1400 ลิตร(50คิว)

R950 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C ขนาด 950 ลิตร(33คิว)

P1010 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C ขนาด 1010 ลิตร(35คิว)

P701 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C ขนาด 700 ลิตร(24คิว)

Smart i250S ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ขนาด 260 ลิตร, ช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศา, กระจกใส 2 ชั้น

Smart i250DS ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C ขนาด 260 ลิตร(9 คิว)

ตู้แช่แข็งแนวนอนสำหรับอุณหภูมิ -60°C

ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง -60°C สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป

ตู้แช่แข็งแนวนอนสำหรับอุณหภูมิ -86°C

ช่วงอุณหภูมิ -60°C ถึง -86°C สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป