เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในรางระบายน้ำทิ้ง คลอง แม่น้ำ

Pre-fabricated flumes for open channel flow measuring.