เครื่องวัดเสียง Casella พร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง

เครื่องวัดเสียง Casella พร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง

ขอแนะนำ เครื่องวัดเสียง ผลิตภัณฑ์ Casella
พร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
1
อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง เป็นภาวะอันตรายแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ จะค่อยๆ ดำเนินไปโดยที่ผู้สัมผัส
เสียงดังมักจะไม่รู้ตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบการได้ยินขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่สัมผัส และระดับความดังของเสียงนั้นๆ
1
การสูญเสียการได้ยิน
 หรือโรคประสาทหูเสื่อมนั้น นอกจากจะเป็นไปตามธรรมชาติของคนเราที่มีอายุมากขึ้นแล้ว
อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นๆ จากการสัมผัสกับเสียงดังที่ยากต่อการหลีกเลี่ยงในชีวิตประจำวัน เช่น เสียงรถยนต์
จากการสัมผัสเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงเครื่องจักร
1
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีระดับเสียงโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
ถือว่าเป็นเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนด  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดสภาวะอันตรายจากเสียงดัง ดังนั้น เราจึงต้องมี
การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการทำงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการเฝ้าระวังเสียงดัง โดยมีวิธีดังนี้
– สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง จัดทำเป็นแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)ในแต่ละพื้นที่
– กำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดระดับความดังของเสียง
และคงสมรรถภาพในการได้ยินไว้ เนื่องจากไม่มีวิธีใดในการฟื้นฟูการได้ยินให้กลับมาดีดังเดิมได้ภายหลังสูญเสียการ
ได้ยินอย่างถาวรแล้ว
1
  เครื่องวัดเสียง ผลิตภัณฑ์ Casella 

รุ่น CEL 62X/63X

– ได้รับมาตรฐาน IEC 61672
– ช่วงการวัด : 20 ถึง 140 dB
– หน้าจอสี TFT ชนิดความละเอียดสูง
– สามารถวัดเสียงแบบ Octaves (สำหรับรุ่น CEL62X, CEL63X) และ ⅓ octaves ได้ (เฉพาะรุ่น CEL63X)
– สามารถวัดค่า Statistical Values (Ln%) ได้ (เฉพาะรุ่น CEL-633)
– มีหน่วยความจำและบันทึกข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้ต่ำสุดทุกๆ 1 วินาที (เฉพาะรุ่น CEL-63X)


รุ่น CEL 24X
– ได้รับมาตรฐาน IEC 61672
– เลือกช่วงการวัดได้ 30-100 หรือ 60-130 dB
– สามารถวัดเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ Fast, Slow and Impulse
– ตั้งค่าการเก็บบันทึกข้อมูลได้ต่ำสุดทุกๆ 1 วินาที (เฉพาะรุ่น CEL-246)
– สามารถคำนวณค่า Leq หรือ Lavg ได้ (เฉพาะรุ่น CEL-246)
NoiseAtWork
1
โปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork สามารถจัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกอาคารได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
เก็บข้อมูลความดังเสียง
และตำแหน่งการวัดบนแผนผัง
หรือบน Companion-app
เปิดแผนผังหรือแบบ CAD
บนโปรแกรม
กำหนดพื้นที่ทำงานและ
แนวผนังลงบนแผนผัง
ใส่ข้อมูลตำแหน่ง และความดังเสียง
หรือนำเข้าข้อมูลจาก Companion-app
จากนั้นจะได้แผนผังความดังเสียงบนหน้าจอ

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามได้ที่ :  คุณศิริพร  โทร. 02-779-8888 ต่อ 301 หรือ 092-282-3334