Governance / Code of Conduct

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความใส่ใจกับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และงานบริการ การใส่ใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างเจริญก้าวหน้า และมั่นคง ทางบริษัทฯจึงได้กำหนดกรอบนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้กำหนดกรอบแนวทางขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วยจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ จรรยาบรรณ ของพนักงานที่ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ดังนี้

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ต่อผู้ถือหุ้น 

 – ดำเนินธุรกิจโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ในการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
– มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยดำเนินแนวทางให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
– รายงานผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ ตามความเป็นจริง เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
– เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ต่อลูกค้า

– ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า รวมทั้งจัดหา พัฒนาสินค้า และบริการที่ตรงต่อความต้องการลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณค่า ให้แก่สินค้า และบริการ อย่างต่อเนื่อง
– พัฒนาการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์และยกระดับความพึงพอใจลูกค้า
– ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ สุภาพ มีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหา ซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้า
– ให้ความสำคัญและรักษาความลับของลูกค้า

พนักงานพนักงาน

– พัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ
– ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความสำคัญ ต่อพนักงาน ตามสิทธิที่พึงมี
– ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการ ปฏิบัติงาน ของแต่ละคน
– ดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทำงาน ทรัพย์สิน และ สุขภาพของพนักงาน
– สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ ในการพัฒนาองค์กร และใส่ใจในข้อร้องเรียนพนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุง

ต่อคู่ค้าต่อคู่ค้า

– ให้ความเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้า มีระบบการประเมินคัดเลือกอย่างโปร่งใส
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
– รักษาข้อตกลง สัญญาระหว่างกันระหว่างคู่ค้า และไม่นำความลับของคู่ค้าไปเปิดเผย

ต่อคู่แข่ง

– แข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม
– รักษามารยาททางธุรกิจ โดยไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

– ส่งมอบสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
– สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และคืนกำไรต่อสังคม

จรรยาบรรณพนักงาน

เป็นมาตรฐานสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณทั้งต่อลูกค้าภายในและภายนอก โดยฝ่ายบริหาร จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้ไปในทิศทาง เดียวกัน ประกอบด้วย

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่งาน ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากหัวหน้างาน และ จากลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและกฎหมาย เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
3. ไม่นำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายในนั้นได้แก่ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของทางบริษัท
5. ห้ามเล่นการพนัน ซื้อขาย ครอบครอง สารแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในขณะที่อยู่ในที่ทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน หรือยังสวมเครื่องแบบบริษัท ยกเว้นในงานสังสรรค์ที่รับอนุญาตจากผู้บริหารแล้ว
6. ห้ามรับเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ในการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการของบริษัท
7. รักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ไม่นำไปใช้งานผิดประเภท หรือ ทำให้สูญหาย โดย ทรัพย์สิน ของบริษัทครอบคลุมไปถึงข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินของลูกค้าด้วย
8. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีที่เกิดปัญหาให้ทำการปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารเป็นที่สิ้นสุด