วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชันส์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับงานด้านเครื่องมือวัดและระบบรักษาความปลอดภัย

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย
  • สร้างพันธมิตรธุรกิจและพัฒนาโซลูชั่นด้านไอโอทีอุตสาหกรรม
  • ส่งมอบคุณค่า พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความผูกพันลูกค้า
  • พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย
  • สร้างค่านิยมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน และระบบการจัดการความรู้